Storgaten 61B, 3182 Horten, Tlf: 33 04 05 00, Facebook, E-post: post[at-no-spam]kiropraktorene.com

Side-søk

Kiropraktikk

Kiropraktikk må gi rett til skattefradrag

 

Ryggforeningen i Norge krever at utgifter til behandling hos kiropraktor inngår i frikortordningen egenandelstak 2, og at de med store sykdomsutgifter må få skattefradrag for kiropraktorbehandling.

 

Ryggforeningen i Norge krever at utgifter til behandling hos kiropraktor inngår i frikortordningen egenandelstak 2 på lik linje med behandling hos fysioterapeut og manuellterapeut. Det samme kravet om likhet gjelder selvangivelsen – de som har store sykdomsutgifter må ha anledning til å føre opp utgifter til kiropraktorbehandling her.

Ryggforeningen i Norge ønsker fortgang i etablering av et kiropraktorstudium i Norge og støtter Stortingets tidligere anmodningsvedtak.

Les mer på ryggforeningen.no

 

 

Intet nytt fra statsbudsjettet

Fra kiropraktorens ståsted er det intet nytt og spennende i årets Statsbudsjett. Totalt er helsebudsjettet for neste år på 128,7 milliarder kroner, men regjeringen legger ikke opp til en satsning på mennesker med muskel- og skjelettlidelser.

 

Muskel- og skjelettplager er den hyppigste årsaken til legebesøk, sykefravær og uføretrygd i Norge. 46 % av alt sykefravær skyldes muskelskjelettlidelser og 10.000 nordmenn blir uføretrygdet hvert år grunnet sykdommer og lidelser i muskelskjelettsystemet. Totalt koster Muskel- og skjelettlidelsene det norske samfunnet 40-60 milliarder kroner årlig. Likevel er det ikke satt inn noen tiltak i Statsbudsjettet spesielt rettet inn mot denne gruppen. Imidlertid foreslås det å bevilge 369 millioner kroner til samhandlingstiltak det kommende år, og noen av disse pengene og tiltakene vil forhåpentligvis også rettes mot denne gruppen.

Regjeringen foreslår å heve aldersgrensen for gratis helsetjenester under egenandelstak 1 fra 12 til 16 år, og å innføre en automatisk frikortordning. Egenandelstak 1 omfatter blant annet utgifter til legehjelp og legemidler på blå resept. Behandling hos fysioterapeut/manuellterapeut ligger under Egenandelstag 2, og vil således ikke omfattes av denne ordningen. Kiropraktorbehandling vil heller ikke omfattes av ordningen. 

Les mer på kiropraktikk.no


 

 

Ønsker et liv i bevegelse

AktivitetEn fersk undersøkelse blant inaktive nordmenn viser at hele 76 prosent ønsker å bli mer fysisk aktive. Helsedirektoratets anbefalning er at voksne personer bør være i fysisk aktivitet med moderat intensivitet, slik at man blir andpusten og svett, i minst 30 minutter daglig.

Over halvparten av de spurte sa at kort reisevei til treningsstedet var viktigst. Videre ønsket fire av ti å ikke være bundet av faste treningsdager, står det i artikkelen på Forskning.no.

Like mange fremhevet at det må være et treningstilbud tilpasset deres nivå.

– En annen suksessfaktor er at de har noen å trene sammen med, det hjelper å bli dratt med av venner eller kjente, sier professor Yngvar Ommundsen fra Norges idrettshøgskole.

Inaktive mangler mobiliseringskraften, nettverket, motivasjonen og overskuddet til å bli mer fysisk aktive, og det er nettopp disse egenskapene som ofte preger de aktive.

Det er et paradoks at de inaktive mener at overskudd og motivasjon er et stort hinder, mens det er selve gevinsten de aktive trekker frem når man spør om hvorfor de trener.

Majoriteten av potensielt aktive ser for seg å trene 2 til 3 ganger i uken. Dette tilfredsstiller ikke anbefalingene for fysisk aktivitet blant voksne som oppfordrer til aktivitet i minst 30 minutter daglig og slik at man blir andpusten og svett.

– For denne gruppen vil all aktivitet være bra og representere en helsegevinst. Det er viktig å ikke skremme med krav folk ikke klarer å oppfylle.

– Vi må klare å kommunisere at litt er bedre enn ingenting, og at det viktigste er å komme i gang, poengterer Ommundsen.

- Bruk kroppen når du kan!
– Se verdien av å sykle og å gå. Ta i bruk kroppen din når det er rom for det, avslutter professor Ommundsen.

Med andre ord: all form for fysisk aktivitet gir gevinst, ikke bare den som gjerne avsluttes med en svett treningsdrakt.

Les mer på kiropraktikk.no

 

 

Kiropraktikk gir livsgnist!

Gavepakke for ansatte 


Gode nyheter    !

På nytt har Skatteetaten informert om at  det i ligningspraksis har vært en viss glidning mht. hva arbeidsgiver kan dekke av behandlingskostnader uten at det oppstår skatte- og avgiftsplikt.  Les informasjonen nøyaktig, - det tilbudet som er beskrevet under, vil ikke utløse arbeidsgiveravgift .Når arbeidsgiver iverksetter tiltak med sikte på å avhjelpe  helse-problemer som er forårsaket av selve arbeidet, innebærer dette i utgangspunktet heller  ikke noen skattepliktig fordel for de ansatte.

Les mer på bedrifter sidene 

 

 

 

En eldgammel myte avlivet for godt

”Kiropraktorbehandling av nakken kan være farlig”. Hvilken kiropraktor har ikke hørt dette utsagnet i en eller annen sammenheng? Ny forskning og nytt kunnskapsgrunnlag kan nå avlive denne eldgamle myten. Task Force on Neck Pain and Associated Disorders har nylig presentert en stor undersøkelse under en forskningskonferanse i Bern hvor det ettertrykkelig slås fast at manipulasjonsbehandling av nakken er en trygg behandlingsform og ikke assosiert med noen alvorlige bivirkninger.

Les mer...

 

 

Forske seg til utdanning - Utdanning i Norge

Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen har enstemmig gått inn for at det skal legges til rette for kiropraktorutdanning i Norge. Først skal det imidlertid satses på kiropraktisk forskning for å utdanne egne lærekrefter til utdanningen. Nå kan du lese innstillingen fra komiteen.

Les mer...

 

 

Samlet komité innstiller på kiropraktor- utdanning

En samlet Kirke-, utdannings- og forskningskomité ber om at det legges til rette for etablering av kiropraktorutdanning i Norge gjennom etablering av forskning på feltet og dermed oppbygging av lærekrefter til en slik utdanning. – Det er heller ingen tvil om at kiropraktorutdanningen støtter opp under Regjeringens satsing for en reduksjon i tallet på sykemeldinger og uføretrygdede, sa stortingsrepresentant Torfinn Opheim (A) (bildet) fra Stortingets talerstol.

Les mer...

 

 

Sterk støtte til utvidet sykemeldingsrett

Sentrale myndigheter og viktige organisasjoner som Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) stiller seg bak lovforslaget om utvidet sykemeldingsrett for kiropraktorer og manuellterapeuter. Ikke uventet er legene negative. – Legene bedriver profesjonskamp, sier Øystein Ogre, leder i Norsk Kiropraktorforening.

Les mer...

 

 

Nyere forskning innen ryggkirurgi - ingen hastverk

For isjiaspasienter gir tidlig ryggkirurgi og forlenget konservativ behandling samme resultat etter ett år. Dermed kan man trygt anbefale å utsette operasjon i minst et halvt år dersom pasienten ikke blir verre. Det viser en randomisert studie publisert i The New England Journal of Medicine.

Les mer...

 

 

Kiropraktoren og reseptblokka -

Kiropraktorene tok opp spørsmålet om foreningen skulle arbeide for begrenset foreskrivningsrett for medikamenter som falt naturlig inn under kiropraktorens virkeområde på årets Landsmøte i Harstad.

Etter en følelsesladet diskusjon var svaret klart. Klinkende klart. Kiropraktorene ønsker å være et medisinfritt behandlingsalternativ. Kiropraktikken har tatt avstand fra unødige medikamenter siden behandlingsformens grunnlegging i 1895, og dette viste seg å være sterkt gjeldende fremdeles.

 

 

Egenandelskort -

Norsk Kiropraktorforening og dens medlemmer jobber aktivt for at pasienter skal få bedre økonomiske rammevilkår. Vi mener det er helt feil at pasienter som oppsøker kiropraktor skal komme dårligere ut økonomisk enn pasienter som velger annen behandlingstype.

Sylvia Brustad svarer på direkte spørsmål fra stortingsrepresentant Vigdis Giltuns (Frp).

Les mer...

 

 

Kiropraktorutdannelsen -

Stortinget bestemte at det skulle opprettes kiropraktorutdannelse i Norge, og det eneste som gjenstod var bevilgninger i statsbuskjettet for 2006. Den påtroppende regjeringen ved Sylvia Brustad slettet denne bestemmelsen med et pennestrøk.

Les mer...